Огляд ринків фінансових послуг за 2019 рік — ломбарди

Огляд ринків фінансових послуг за 2019 рік — ломбарди

На офіційному сайті Нацкомфінпослуг опублікований огляд ринку фінансових послуг за 2019 рік.

Огляд ринків фінансових послуг за 2019 рік містить:

  • Огляд страхового ринку;
  • Інформація про стан і розвиток кредитних установ України;
  • Ринок накопичувального пенсійного забезпечення;
  • Інформація про стан і розвиток фінансових компаній і лізингодавців України;
  • Інформація про стан і розвиток ломбардів України.

Вашій увазі інформація стосовно стану ломбардів на фінансовому ринку України за 2019 рік:

Станом на 31.12.2019 у Державному реєстрі фінансових установ налічувалося 324 ломбарди та 6 172 відокремлений підрозділ ломбардів.

За територіальною ознакою найбільша кількість ломбардів зареєстрована в таких областях:

  • м. Києві та Київській області – 79 (24,4%);
  • Дніпропетровській – 46 (14,2%);
  • Донецькій – 39 (12%);
  • Харківській – 25 (7,7%).

Аналіз діяльності ломбардів проведено на підставі поданих звітних даних за 2019 рік.

Важливими показниками діяльності ломбардів є значення власного капіталу та активів ломбардів (табл. 1 та рис.1).

Показники фінансового стану ломбардів

Таблиця 1

 

 

 

Показники

 

Станом на 31.12.2017

 

Станом на 31.12.2018

 

Станом на 31.12.2019

Темпи приросту 31.12.2019/

31.12.2018

 

млн. грн.

Абсолют-

ний

 

%

Кількість ломбардів 415 359 324 -35 -9,7
Активи по балансу 3 763,7 3 721,3 4 264,8 543,5 14,6
Дебіторська заборгованість, у

тому числі:

 

2 857,7

 

2 827,8

 

3 012,8

 

185

 

6,5

за наданими фінансовими

кредитами

 

1 596

 

1 789,2

 

1 942,8

 

153,6

 

8,6

за нарахованими відсотками за наданими фінансовими

кредитами

 

 

66,2

 

 

90,7

 

 

99,1

 

 

8,4

 

 

9,3

Статутний капітал 1 352,4 1 468,8 1 413,8 -55 -3,7
Резервний капітал 61,6 77,1 55 -22,1 -28,7
Нерозподілений прибуток 504,2 589,5 677,8 88,3 15
Власний капітал, усього 1 648,5 1 867,2 1 862,7 -4,5 -0,2
Залучені кошти на платній та

безоплатній основі

 

168,2

 

156,2

 

176,6

 

20,4

 

13,1

 

Як свідчать дані, активи та власний капітал ломбардів  мають коливальний характер. Частка власного капіталу у активах також має змінний характер.

Рис.1 Динаміка активів та власного капіталу ломбардів

 Станом на 31.12.2019 статутний та резервний капітали зменшилися на 3,7% та 28,7% порівняно з аналогічною датою 2018 року та відповідно становлять 1 413,8 та 55 млн. грн.

Станом на 31.12.2019 нерозподілений прибуток становить 677,8 млн. грн., порівняно зі станом на 31.12.2018 збільшився на 15% (88,3 млн. грн.).

Результати діяльності ломбардів та динаміку основних показників наведено в табл. 2

Динаміка основних показників діяльності ломбардів

Таблиця 2

 

 

 

Показники

 

 

 

Станом на 31.12.2017

 

 

 

Станом на 31.12.2018

 

 

 

Станом на 31.12.2019

Темпи приросту
31.12.2018/

31.12.2017

31.12.2019/

31.12.2018

Абсолют

ний

 

%

Абсолют

ний

 

%

Сума наданих фінансових кредитів під заставу

(млн. грн.)

 

 

16 389,0

 

 

16 442,3

 

 

18 178,5

 

 

53,3

 

 

0,3

 

 

1 736,2

 

 

10,6

Оціночна вартість майна, прийнятого в заставу,

млн. грн

 

 

44 484,1

 

 

19 926,8

 

 

21 156,4

 

 

-24 557,3

 

 

-55,2

 

 

1 229,6

 

 

6,2

Кількість наданих фінансових кредитів під

заставу, тис. шт.

 

 

12 226,3

 

 

11 749,5

 

 

11 766,7

 

 

-476,8

 

 

-3,9

 

 

17,2

 

 

0,1

Сума погашених

фінансових кредитів (млн. грн.), у тому числі:

 

 

16 395,9

 

 

16 139,7

 

 

17 840,8

 

 

-256,2

 

 

-1,6

 

 

1 701,1

 

 

10,5

погашено за рахунок

майна, наданого в заставу

 

2 081,5

 

1 742,8

 

2 396,9

 

-338,7

 

-16,3

 

654,1

 

37,5

Кількість договорів, погашених за рахунок

майна, наданого в заставу, (тис. шт.)

 

 

1 530,8

 

 

1 155,5

 

 

1 534,3

 

 

-375,3

 

 

-24,5

 

 

378,8

 

 

32,8

 

Дані таблиці 2 свідчать про ріст загальних обсягів кредитування на ринку ломбардних послуг протягом останніх трьох років.

 Рис. 2. Динаміка наданих фінансових кредитів

Відсоток погашених кредитів, за рахунок заставного майна, коливається в межах 10-14%. Так, станом на 31.12.2019 сума погашених фінансових кредитів за рахунок майна, наданого в заставу становила 2 396,9 млн.грн., або 13,4% від загальної суми погашених кредитів.


Рис. 3. Динаміка погашених фінансових кредитів

Основним засобом забезпечення зобов’язань за наданими ломбардом фінансовими кредитами є застава майна. Рівень забезпечення наданих кредитів майном, прийнятим у заставу, має змінний характер і станом на кінець 2019 року становив 116,4%. Порівняно із кінцем 2018 року данний показник зменшився на 4,9 відсоткові пункти. Середньозважена річна процентна ставка за фінансовими кредитами ломбардів за 2019 рік становить 215,2 %, що на 1,9 відсоткові пункти більше ніж за 2018 рік (213,3%).


Рис. 4. Динаміка рівня забезпечення наданих кредитів ломбардами України майном та середньозваженої річної процентної ставки

Більшість кредитів надається під заставу виробів із дорогоцінних металів та каміння, що є найбільш ліквідним майном.

Структура наданих ломбардами кредитів за видами застави представлена в таблиці 3 та зображена на рис. 5.

Обсяг наданих фінансових кредитів за видами застави

Таблиця 3

  

Види застави

Обсяг наданих фінансових кредитів,

млн. грн.

Структура наданих

фінансових кредитів,%

Темпи приросту
31.12.2018/

31.12.2017

31.12.2019/

31.12.2018

31.12.

2017

31.12.

2018

31.12.

2019

31.12.

2017

31.12.

2018

31.12.

2019

млн. грн.  % млн. грн. %
виробів із

дорогоцінних металів та

дорогоцін- ного каміння

 

12 771,6

 

 12 433,9

  

13 974,8

 

77,9

 

75,6

  

76,9

 

-337,7

 

-2,6

 

1 540,9

 

12,4

побутової

техніки

 3 548,8  3 915,8  4 095,8  21,7 23,8 22,5 367 10,3  180  4,6
автомобілів 7,6 12,6 11,1 0,05 0,1 0,1 5 65,8 -1,5 -11,9
нерухомості 3 2,1 6,3 0,02 0,01 0,03 -0,9 -30 4,2 200
іншого

майна

58,1 77,9 90,5 0,4 0,5  0,5 19,8 34,1 12,6 16,2
Всього 16 389,0 16 442,3 18 178,5 100 100 100 53,3 0,3 1 736,2 10,6

 

 

Рис. 5. Структура фінансових кредитів під заставу станом на 31.12.2019

 Найбільшу частку становлять кредити, надані під заставу виробів із дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння – 76,9% (13 974,8 млн. грн.). Фінансові кредити видані під заставу побутової техніки за 2019 рік збільшились на 4,6% (180 млн. грн.) порівняно з відповідним періодом 2018 року. Обсяг фінансових   кредитів   під   заставу    автомобілів    зменшився    на    11,9%  (1,5 млн. грн.), а обсяг кредитів під заставу нерухомості продемонстрував збільшення у 2 рази (4,2 млн. грн.).

Динаміку обсягів виданих кредитів та середнього розміру кредиту  за 2017 – 2019 рр. зображено на рис. 6.

Рис. 6. Динаміка обсягів наданих фінансових кредитів та середнього розміру кредиту за 2017 – 2019 роки

Ломбарди залишаються одним із найбільш консервативних і стабільних фінансових інститутів для фізичних осіб – вони орієнтовані на видачу дрібних та короткострокових кредитів. Ломбарди надають фінансові кредити під заставу, середній розмір яких за 2019 рік становить 1 544,9 грн.

Групування частки перших ломбардів (ТОР) за обсягом наданих фінансових кредитів та їх активів станом на 31.12.2019

Таблиця 4

Сума наданих фінансових кредитів під заставу  

Активи за балансом

млн. грн. частка, % млн. грн. частка, %
TOP 3 4 992,4 27,5 1 073,9 25,2
TOP 5 7 093,9 39 1 374,6 32,2
TOP 10 11 535,1 63,5 2 010,2 47,1
TOP 50 16 319,6 89,8 3 337,3 78,3
TOP 100 17 582,5 96,7 3 809,1 89,3
Всього по ринку 18 178,5 100 4 264,8 100

 

Як свідчать дані таблиці 4 на 100 ломбардів, перших за обсягом наданих фінансових кредитів (ТОР 100), припадає 96,7 % від загального обсягу кредитів та 89,3 % від загальних активів. При цьому, на частку 3 ломбардів, перших за обсягом наданих кредитів, припадає 27,5% від загального обсягу наданих кредитів і 25,2% всіх активів ломбардів.

Статистичні дані свідчать про збільшення загальних обсягів залучених коштів на 13,1% (на 20,4 млн. грн.) порівняно з відповідним періодом 2018 року. Розподіл джерел залучення ломбардами коштів на платній та безоплатній основі наведений у таблиці 5.

Інформація про джерела залучення коштів ломбардами

Таблиця 5

 

 

 

Показники

Станом на 31.12.2017 Станом на 31.12.2018 Станом на 31.12.2019
млн.

грн.

частка,

%

млн.

грн.

частка,

%

млн.

грн.

частка,

%

Залучені кошти на платній та

безоплатній основі, у тому числі:

 

168,2

 

100

 

156,2

 

100

 

176,6

 

100

від банків 59,9 35,6 44,2 28,3 42,9 24,3
від юридичних осіб (крім банків) 86,9 51,7 104,5 66,9 125,6 71,1
від фізичних осіб 21,4 12,7 7,6 4,8 8,1 4,6

 Основним джерелом залучення коштів для ломбардів залишаються юридичні особи (крім банків). Так, обсяг залучених коштів  від  юридичних осіб (крім банків) порівняно з відповідним періодом минулого року збільшився на 4,2 в.п. (до 125,6 млн. грн.). Стала меншою частка коштів, залучених від банків – із 28,3% до 24,3%. Питома вага залучених коштів від фізичних осіб зменшилася на 0,2 в.п.

 

www.nfp.gov.ua/